ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Βρείτε την κατάλληλη θέση για εσάς

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εδώ θα βρείτε την εξεταστέα ύλη και τα προσόντα των θέσεων που σας ενδιαφέρουν καθώς και τις τρέχουσες προκηρύξεις.

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Υποψήφιος για διορισμό στην Αστυνομία ως ειδικός αστυνομικός πρέπει:

1.    (α)    να είναι πολίτης της Δημοκρατίαςֹ
(β)         να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα και τη διαγωγή του˙
(γ)    να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.
(δ)         να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του. Μεταξύ άλλων πρέπει:-
(i)    να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών
(ii)    να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού˙
(iii)    να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του
(ε)      να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(στ)     να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας
(ζ)    να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανό να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερη του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά τον διορισμό του στην Αστυνομία:
         Νοείται ότι αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτηση του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του απολύεται από την Αστυνομία
(η)   να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείαςֹ
(θ)   να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα
(ι)      να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας˙
(ια) να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα Β΄ των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Αρχηγό για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού˙
(ιβ)    να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):
Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψήφιου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²)˙
(ιγ)     να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και αποτελείται από ένα (1) Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.

(2)    Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), ειδικοί αστυφύλακες που υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν και θεωρείται ότι ικανοποιούν τα πιο πάνω προσόντα για διορισμό.


(3)    Οι αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού καλή κατάσταση της υγείας, άρτια σωματική διάπλαση και σωματική και πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του, διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών και όλες οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις ή πιστοποιήσεις γίνονται δωρεάν.


(4)    Ο τύπος των ψυχομετρικών εργαλείων, που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των αναφερόμενων στην υποπαράγραφο (ιγ) της παραγράφου (1) ψυχομετρικών εξετάσεων, ο τρόπος διεξαγωγής τους, καθώς και τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας τους, καθορίζονται από την προβλεπόμενη στην πιο πάνω υποπαράγραφο Επιτροπή και γνωστοποιούνται κατά την προκήρυξη των θέσεων.


ΠΙΝΑΚΑΣ «Α»
Κανονισμός 4(1)(δ) και 4(3)
ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


Η ιατρική εξέταση και αξιολόγηση σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων θα βασίζεται στα πιο κάτω σωματικά και πνευματικά κριτήρια:

1.    Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική διάγνωση οποιασδήποτε διανοητικής ανωμαλίας, διαταραχής της προσωπικότητας ή νεύρωσης, που σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα τον καθιστά ή δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της Αστυνομίας:

Νοείται ότι περιστατικό οξείας τοξικής ψύχωσης, δυνατόν να μη θεωρηθεί ότι αποκλείει τον υποψήφιο, εφόσον δεν έχει υποστεί μόνιμη βλάβη.

2.    Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική διάγνωση οποιασδήποτε των πιο κάτω καταστάσεων:

(α)    Προϊούσα ή μη ασθένεια ή μη ασθένεια του νευρικού συστήματος, οι συνέπειες της οποίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του υποψηφίου·
(β)    επιληψία·
(γ)    οποιαδήποτε διαταραχή της συνείδησης χωρίς ικανοποιητική ιατρική εξήγηση της αιτίας.

3.    Περιπτώσεις τραυμάτων στην κεφαλή, οι συνέπειες των οποίων σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του υποψηφίου, θα αξιολογούνται ότι τον καθιστούν ακατάλληλο.

4.    Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε συγγενή ή επίκτητη καρδιοπάθεια που δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.  Υποψήφιος που σύμφωνα με εξακριβωμένο ιατρικό πόρισμα έχει αναρρώσει ικανοποιητικά μετά  από έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος.

Συνήθεις περιπτώσεις αναπνευστικών αρρυθμιών, εκτάκτων συστολών που παρουσιάζονται από καιρό σε καιρό και που εξαφανίζονται με σωματική άσκηση, αύξησης του καρδιακού ρυθμού που οφείλεται σε συγκινησιακούς λόγους ή φυσική άσκηση ή βραδυκαρδίας που δεν οφείλεται σε βλάβες του βηματοδότη της καρδίας, μπορεί να θεωρηθούν ότι βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια.

5.    Το ηλεκτροκαρδιογράφημα θα αποτελεί μέρος της καρδιολογικής εξέτασης κατά την πρώτη εξέταση και κατά την πρώτη επανεξέταση μετά την ηλικία των 40 ετών, μεταγενέστερα δε τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια, όπως επίσης και κατά τις επανεξετάσεις σ’ όλες τις αμφίβολες περιπτώσεις.
Ο σκοπός του συνηθισμένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενέχει διερευνητικό χαρακτήρα.  Τούτο δεν παρέχει επαρκή απόδειξη που να δικαιολογεί αποκλεισμό χωρίς περαιτέρω ενδελεχή καρδιαγγειακή έρευνα.

6.    Η συστολική και διαστολική πίεση του αίματος πρέπει να βρίσκεται μέσα σε φυσιολογικά όρια.  Η χρησιμοποίηση φαρμάκων για τον έλεγχο ψηλών πιέσεων αποκλείει τον υποψήφιο, εκτός αν η χρησιμοποίηση αυτή δεν επηρεάζει, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

7.    Το κυκλοφοριακό σύστημα δεν πρέπει να πάσχει από οποιαδήποτε σοβαρής μορφής λειτουργική ή δομική ανωμαλία. Η παρουσία κιρσών δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ακαταλληλότητα.

8.    Δεν πρέπει να υπάρχει οξεία ανεπάρκεια των πνευμόνων ούτε     οποιαδήποτε    ενεργός ασθένεια των ιστών των πνευμόνων, του     μεσοθωρακίου ή του υπεζωκότος.
Η ακτινογραφία θώρακος θα αποτελεί μέρος της ιατρικής εξέτασης σ’ όλες τις αμφίβολες κλινικές περιπτώσεις. Η ακτινογραφία πρέπει να αποτελεί επίσης μέρος της αρχικής εξέτασης του θώρακα και στη συνέχεια να επαναλαμβάνεται περιοδικά.

9.    Περιπτώσεις ενεργού πνευμονικού εμφυσήματος θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα, μόνο όταν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα.

10.    Περιπτώσεις διάγνωσης ενεργού πνευμονικής φυματίωσης θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.  Περιπτώσεις λανθάνουσας φυματίωσης ή εστιών φυματιώδους αιτιολογίας που επουλώθηκαν, δυνατόν να μη συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

11.    Αμφίβολες περιπτώσεις κατά πόσο η πνευμονική πάθηση βρίσκεται σ’ ενέργεια ή όχι, όταν δεν εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα  που να υποδηλώνουν ότι αυτή είναι ενεργός, πρέπει να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα για περίοδο όχι μικρότερη από τρεις μήνες από την ημερομηνία της εξέτασης.  Με τη λήξη της τρίμηνης περιόδου πρέπει να λαμβάνεται δεύτερη ακτινογραφία που θα συγκρίνεται προσεκτικά με την αρχική.  Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για επέκταση της νόσου και ούτε γενικά συμπτώματα παρουσιάζονται ούτε συμπτώματα  που αφορούν το στήθος, ο υποψήφιος μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος για περίοδο τριών     μηνών. Στη συνέχεια και με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η απουσία ενδείξεων για επέκταση της νόσου, όπως εξάγεται από τις ακτινογραφικές εξετάσεις που γίνονται στο τέλος κάθε τρίμηνης περιόδου για συνολική περίοδο δύο χρόνων, και η σύγκριση όλων των ακτινογραφιών δε δείχνει οποιαδήποτε μεταβολή παρά μόνο υποχώρηση της πάθησης, τότε η πάθηση θα θεωρείται ως λανθάνουσα ή θεραπευθείσα.

12.    Περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών που συνεπάγονται σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία του γαστροεντερικού σωλήνα και των μεγάλων αδένων του πεπτικού συστήματος θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

13.    Ο υποψήφιος δεν πρέπει να πάσχει από κήλη.  Αν ο εξεταστής ιατρός ικανοποιηθεί ότι η εφαρμογή κηλεπιδέσμου είναι αποτελεσματική λύση, ο υποψήφιος μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος.

14.    Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης σ’ οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού σωλήνα και των μεγάλων αδένων του, το οποίο πιθανόν να προκαλέσει ξαφνική ανικανότητα, ιδιαίτερα οποιεσδήποτε αποφράξεις συνεπεία στένωσης ή συμπίεσης θα αξιολογείται ότι συνεπάγεται ακαταλληλότητα.

15.    Περιπτώσεις  ανωμαλιών του μεταβολισμού της θρέψης ή των ενδοκρινών αδένων, που πιθανόν να επηρεάζουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων, θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

16.    Περιπτώσεις σοβαρής τοπικής ή γενικής διόγκωσης των λεμφικών αδένων και ασθενειών του αίματος θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

17.    Περιπτώσεις που παρουσιάζουν οποιεσδήποτε ενδείξεις οργανικής νόσου των νεφρών θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

Περιπτώσεις που οφείλονται σε προσωρινή πάθηση δύνανται να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα.  Τα ούρα δεν πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε μη φυσιολογικό στοιχείο που να θεωρείται από τον εξεταστή ιατρό ως παθολογικό.  Περιπτώσεις παθήσεων των ουρικών διαβάσεων και των γεννητικών οργάνων θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.  Περιπτώσεις που οφείλονται σε προσωρινή πάθηση θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα.

18.    Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης στους νεφρούς και το ουροποιητικό σύστημα που είναι δυνατόν να προκαλέσει ξαφνική ανικανότητα, ιδιαίτερα οποιεσδήποτε αποφράξεις συνεπεία στένωσης ή συμπίεσης, θα αξιολογείται ότι συνεπάγεται ακαταλληλότητα.
Οποιαδήποτε νεφρεκτομή που δε θα συνοδεύεται από υπέρταση ή ουραιμία μπορεί να θεωρείται ότι δε συνεπάγεται ακαταλληλότητα.

19.    Υποψήφιος που έχει προσβληθεί από σύφιλη θα πρέπει να παρουσιάσει στον εξεταστή ιατρό ικανοποιητική απόδειξη ότι έχει υποβληθεί σε επαρκή θεραπεία.

20.    Οποιαδήποτε ενεργός ασθένεια των οστών, των αρθρώσεων, των μυών ή των τενόντων και όλες οι σοβαρές λειτουργικές ανωμαλίες που οφείλονται σε συγγενείς ή επίκτητες ασθένειες θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα. Λειτουργικές παρενέργειες πάθησης  που  επηρεάζει   τα  οστά,  τους  μυς ή  τους  τένοντες  και ορισμένα ανατομικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων μπορούν να αξιολογούνται ότι δε θα συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

21.    Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει:
(α)    ενεργό πάθηση, οξεία ή χρόνια του εσωτερικού ή μέρους αυτιού,
(β)    μόνιμη διαταραχή του οργάνου της ισορροπίας.  Παροδικές καταστάσεις μπορούν να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα.

22.    Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει σοβαρή παραμόρφωση ή σοβαρής μορφής οξεία ή χρόνια πάθηση της στοματικής ή της ρινικής κοιλότητας.  Περιπτώσεις ελαττωματικής άρθρωσης ή τραυλισμού θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

23.    (α)    Για   τη  μέτρηση   της  οπτικής  οξύτητας μέσα σε φωτιζόμενο δωμάτιο, το επίπεδοανταύγειας του δωματίου πρέπει να βρίσκεται στα 50 LUX που κανονικά αντιστοιχούν με λαμπρότητα 30 κεριών κατά τετραγωνικό μέτρο.  Το επίπεδο φωτισμού του δωματίου πρέπει να είναι περίπου το 1/5 του επιπέδου ανταύγειας του δωματίου.
(β)    Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσα σε σκοτεινό ή ημισκότεινο δωμάτιο, το επίπεδο ανταύγειας πρέπει να είναι περίπου 15 LUX που κανονικά αντιστοιχούν με λαμπρότητα 10 κεριών κατά τετραγωνικό μέτρο.
(γ)    Η οπτική οξύτητα θα μετράται με τη βοήθεια μιας σειράς οπτικών πινάκων του LANDOLT ή παρόμοιων οπτικών πινάκων που θα τοποθετούνται σε απόσταση 6 μέτρων από τον εξεταζόμενο ή 5 μέτρων, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης που     ακολουθείται.

24.    Η λειτουργία των οφθαλμών και των εξαρτημάτων τους πρέπει να είναι φυσιολογική.  Δεν πρέπει να υπάρχει ενεργός παθολογική κατάσταση, οξεία ή χρόνια, οποιουδήποτε οφθαλμού ή εξαρτήματος του που πιθανόν να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του οφθαλμού, σε βαθμό ώστε να θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων.

25.    Ο υποψήφιος πρέπει να έχει φυσιολογικά πεδία όρασης.

26.    Ο υποψήφιος πρέπει να έχει οπτική οξύτητα για μακρινή όραση όχι μικρότερη από 6/9 (20/30.0.7) για κάθε μάτι ξεχωριστά με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών.

27.    Ο υποψήφιος θα καλείται να επιδείξει την ικανότητά του να διακρίνει εύκολα τα χρώματα εκείνα, που η αντίληψή τους είναι αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων.

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α7 + Α8

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Α7 + Α8

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Οι Κυβερνητικές Εξετάσεις για πρόσληψη στις κλίμακες Α2-5-7 και Α8 διεξάγονται μια φορά τον χρόνο και η εξεταζόμενη ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

1. Αριθμητική ικανότητα: αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να   αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες.

2. Αφαιρετική ικανότητα: ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση   γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων   στοιχείων ή σχημάτων.

3. Λεκτική ικανότητα: αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες   (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ετήσιες γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων:

α) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού  κύκλου σπουδών και

β) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Για σκοπούς συμμετοχής στην εξέταση δεν απαιτείται οι υποψήφιοι να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για να διοριστεί κάποιος στη δημόσια υπηρεσία πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν και θέσεις στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διοριστούν.

Στη περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/αποκτήσει ακόμα όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό δικαιούται να συμμετέχει στη γραπτή εξέταση, ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία θα πρέπει να κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης για διορισμό.

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στην Πυροσβεστική πρέπει:-

(1) Να είναι πολίτες της Δημοκρατίας.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35) έτος, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

(3) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.

(4) Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μέτρα οι άνδρες και του 1.60 μέτρα οι γυναίκες.

(5) Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30). Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²).

(6) Να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας. Νοείται ότι, η καλή γνώση της Ελληνικής και η ικανοποιητική γνώση της ξένης γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(7) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι, να υποβάλουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α΄» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136Α), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο ενός έτους πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές και που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό, εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται. 3 Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ

Έντεκα (11) μόνιμες θέσεις Α8 Λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στη Νομική

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στην Πληροφορική

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων/Στατιστική

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στις Δημόσιες/Διεθνείς Σχέσεις

Τρεις (3) μόνιμες θέσεις Α5 Τεχνικού Πληροφορικής

Δεκαέξι (16) μόνιμες θέσεις Α2 Γραμματειακού Λειτουργού

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://recruitment.cysec.gov.cy/

Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.


ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Δεκατρείς (13) μόνιμες θέσεις Α2 Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο (ΣΥΛ 26) του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου (Οδός Αθαλάσσης 84, Στρόβολος) έναντι απόδειξης παραλαβής μέχρι τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00μμ ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη πιο κάτω διεύθυνση:

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

Τ.Θ. 21943

1515 Λευκωσία

Η εξεταστέα ύλη και η ημερομηνία της εξέτασης θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη των αιτήσεων.