ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γενικό Λογιστήριο

Γενικό Λογιστήριο

04/03/2022

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Οι εξετάσεις πρόσληψης ορίστηκαν για το Σάββατο 30 Απριλίου

Το Φροντιστήριό μας προσφέρει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα μαθήματα προετοιμασίας που περιλαμβάνουν τα Ελληνικά και τον Αριθμητικό και Λογικό Συλλογισμό. Τα μαθήματα τα οποία θα διεξαχθούν διαδικτυακά για να διασφαλίσουμε την ομαλή πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις ξεκινούν στις 23 Μαρτίου 2022. Η ύλη των εξετάσεων όπως καθορίστηκε περιλαμβάνει τα εξής:

Αριθμητικός- Λογικός Συλλογισμός (Διάρκεια: 1 ώρα) (Βαρύτητα: 50 %)

Δίδονται θέματα (ασκήσεις) που σκοπό έχουν τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να αναλύουν δεδομένα, και με σειρά συλλογισμών να καταλήγουν σε ορθά συμπεράσματα. Τα δεδομένα αυτά θα είναι κυρίως αριθμητικά ή στατιστικά. Από τη Στατιστική να γνωρίζουν την ανάγνωση διαφόρων διαγραμμάτων, τη μέση τιμή, τη διάμεση τιμή, την επικρατούσα τιμή και την τυπική απόκλιση. Για το κάθε θέμα δίδεται ένα ή περισσότερα στοιχεία/δεδομένα και πέντε (5) πιθανές επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι, αξιοποιώντας τα εν λόγω στοιχεία/δεδομένα, θα πρέπει να επιλέξουν την ορθή επιλογή.

Ελληνικά (Διάρκεια: 2 ώρες) (Βαρύτητα: 50 %)

Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Χρήση της Γλώσσας. Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα των υποψηφίων στην παραγωγή, κατανόηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν από τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας