ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

07/05/2024

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ H.A.P. SCHOOLS LTD ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2024. ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ.

Aνάλυση οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εταιρειών

Διάρκεια: 11 ώρες

Απευθύνεται σε λογιστές, προσωπικό λογιστικών γραφείων και λογιστηρίων εταιρειών και οργανισμών, ελεγκτές και ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιρειών και οργανισμών.

Περιγραφή: Το σεμινάριο σχεδιάστηκε ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης / οργανισμού. Η κατάρτιση ξεκινά με τα όσα πρέπει να περιλαμβάνει μια οικονομική κατάσταση και τις μεθόδους ανάλυσής της και προχωρεί στην κάθετη ανάλυση του ισολογισμού, ενώ επεξηγεί την ανάλυση του νεκρού σημείου (break even) και εξηγεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Η κατάρτιση συνεχίζει με τον υπολογισμό της ικανότητας μιας οντότητας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και εξηγεί τους αντίστοιχους δείκτες. Ασχολείται και αναλύει τους δείκτες δραστηριότητας και αποδοτικότητας και εξηγεί ποιοι τύποι καταδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο μια οντότητα προστατεύει τους πιστωτές της. Οι συμμετέχοντες καταρτίζονται επίσης στα είδη κεφαλαίων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης καθώς και για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαιδευτής/ές: Γιάννης Πλούμπης, Απόστολος Πουργιάς

Ημερομηνίες υλοποίησης (4 συναντήσεις) : 13, 14, 15 και 16 Μαΐου 2024

Δίδακτρα: €275

Επιχορήγηση: €220


Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Anti-Money Laundering (AML) - Know Your Client (KYC)

Διάρκεια: 8 ώρες

Απευθύνεται σε λογιστές, νομικοί, προσωπικό λογιστικών και δικηγορικών γραφείων, ελεγκτές και ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιρειών και οργανισμών που ασχολούνται στον τομέα παροχής νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Περιγραφή: Το σεμινάριο σχεδιάστηκε με σκοπό να καταρτίσειτους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται ώστε να λαμβάνουν τα ορθά στοιχεία για κάθε πελάτη (KYC) στο πλαίσιο των οδηγιών και των νόμων που ισχύουν για την παρεμπόδιση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Η κατάρτιση αναφέρεται στα επαγγελματικά πεδία που μπορεί να εμπλέκονται ή να συνδέονται με τις πιο πάνω έννοιες και τις διαδικασίες που προβλέπονται προς εφαρμογή. Καλύπτεται ο Κανονισμός της Ε.Ε. για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και οι απαιτήσεις που αναφέρει για τα στοιχεία πληρωτών και δικαιούχων. Η ύλη του σεμιναρίου αναφέρεται στις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών και την ανάγκη συμμόρφωσης στη Νομοθεσία καθώς και στα μέτρα και στις διοικητικές κυρώσεις σε τυχόν μη συμμόρφωση. Γίνεται επίσης αναφορά στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου και στην πολιτική με τρίτες χώρες.

Εκπαιδευτής/ές: Γιάννης Πλούμπης

Ημερομηνίες υλοποίησης (3 συναντήσεις) : 20, 21 και 22 Μαΐου

Δίδακτρα: €200

Επιχορήγηση: €160


ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΚ TERRAMEDIA ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 


ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ BIM


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΣΥΝΗΘΗ 


ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ