&

Καλωσρθατε στο Κεφλαιο ρων και Συμφωνας με την H.A.P. Schools Ltd! πως και κθε λλη εταιρεα, οφελουμε να παρσχουμε πλρεις ρους και προποθσεις για την προστασα των πελατν μας και της διας της εταιρεας. Ακολουθον οι λεπτομερες ροι και συμφωνες σχετικ με τις υπηρεσες μας.

Η παροσα Συμφωνα (στο εξς "Συμφωνα") αποτελε νμιμη συμφωνα ανμεσα σε εσς και τη H.A.P. Schools Ltd (στο εξς " H.A.P. Schools Ltd" "www.ktee.ac.cy"), η οποα περιλαμβνει τους ρους και Προποθσεις παραλαβς υπηρεσιν απ την H.A.P. Schools Ltd και χρσης του ιστοχρου www.ktee.ac.cy. Εφσον λαμβνετε υπηρεσες απ την H.A.P. Schools Ltd προβανετε σε χρση του ιστοχρου www.ktee.ac.cy, χετε δη συμφωνσει με τους ρους και προποθσεις που ακολουθον και εμες συμμορφωνμαστε με λους τους καννες και κανονισμος της Κυπριακς Δημοκρατας αναφορικ με τις υπηρεσες μας μσω διαδικτου.  

1.   Υπηρεσες παρδοσης και ιστοχρος της H.A.P. Schools Ltd

Οι υπηρεσες της H.A.P. Schools Ltd αφορον σε υπηρεσες συναλλαγν, πληροφοριν και επικοινωνας προς εξουσιοδοτημνους χρστες (στο εξς "πελτες") οι οποοι πραγματοποιον πρσβαση στον ιστοχρο www.ktee.ac.cy. Η H.A.P. Schools Ltd παρχει διαδικτυακς υπηρεσες αγορς και παρδοσης διδακτας υλης για αστυνομικς, τραπεζικς, Κυβερνητικς και Παγκπριες εξετσεις, καθς και για εκμθηση ξνων γλωσσν και Ελληνικν απ ξνους, Λογιστικς κ.. Παρλληλα θα γνεται προθηση υπηρεσιν για εξ’αποστσεως εκπαδευση απ Ευρωπαους πολτες ακμα απ Κπριους φοιτητς στο εξωτερικ. Η H.A.P. Schools Ltd στο μλλον ενδχεται να παρχει πρσθετες υπηρεσες αγορς και λλες συναφες υπηρεσες.

α.  Υπηρεσες πλησης και παρδοσης προντων/υπηρεσιν. Οι εργαζμενοι στην εταιρεα, οι αντιπρσωποι πρσωπα που χουν προσληφθε για τον σκοπ αυτ, εκτελον και παραδδουν τις παραγγελες που αποστλλονται στην H.A.P. Schools Ltd. Η παρδοση γνεται με επιπλον χρωση εκτς εαν ορζεται διαφορετικ, στη διεθυνση που δηλνετε ως διεθυνση παρδοσης κατ την πρτη σας παραγγελα. Το οφειλμενο ποσ για τα προντα/υπηρεσες μαζ με τα ξοδα αγορς και παρδοσης καταβλλονται κατ τη στιγμ της παρδοσης. Ο πελτης οφελει να διασφαλσει την παρουσα κποιου προσπου στη διεθυνση παρδοσης στε να παραλβει την παραγγελα και να καταβλει την αξα της (εν δεν χει δη καταβληθε μσω διαδικτου) κατ τη στιγμ της παρδοσης. Οποιοδποτε πρσωπο το οποο βρσκεται στη διεθυνση παρδοσης και παραλαμβνει την παραγγελα θεωρεται τι χει λβει εντολ για την παραλαβ της παραγγελας και την καταβολ της αξας της. Σε περπτωση που η H.A.P. Schools Ltd αδυνατε να παραδσει την παραγγελα σας,  σε περπτωση που απουσα κποιου προσπου που θα μποροσε να παραλβει την παραγγελα και να καταβλει την αξα της κατ τον δεδομνο χρνο αναγκζεται να προβε σε δετερη παρδοση, ο πελτης θα επιβαρνεται με επιπλον χρωση. Σε περπτωση λλειψης κποιου προντος διατηρομε το δικαωμα να αντικαταστσουμε το εν λγω προν της παραγγελας σας με κποιο ισοδναμο προν. Εν η τιμ του ισοδναμου προντος εναι μικρτερη, ττε η αξα της παραγγελας μεινεται αναλγως, εν εναι μεγαλτερη ο πελτης δεν επιβαρνεται με τη διαφορ. Η ευθνη της H.A.P. Schools Ltd, σε περπτωση που δεν επιτυγχνεται η παρδοση παραλαβ παραγγελας κατ τον ορισμνο χρνο, περιορζεται στην παρδοση σε χρνο που θα οριστε για αργτερα χωρς οποιαδποτε επιπρσθετη χρωση.

Σε ορισμνες περιοχς, εφσον το επιλξετε, η παραγγελα σας απ την H.A.P. Schools Ltd μπορε να παραδοθε στη διεθυνση παρδοσης απουσα κποιου προσπου υπεθυνου για την παραλαβ της. Ο οδηγς θα αφσει την παραγγελα στην πρτα σας σε κποιο λλο μρος που τυχν θα χετε ορσει. Η H.A.P. Schools Ltd μπορε επσης να επιλξει να παραδσει κποια παραγγελα σε μρος ανεπιτρητο, εν κτι ττοιο κριθε απαρατητο και βολικ, σε περπτωση που δεν παρευρσκεται κατλληλο τομο να την παραλβει και να καταβλει την αξα της. Η H.A.P. Schools Ltd δεν ευθνεται, κι εσες ως πελτης συμφωνετε τι η H.A.P. Schools Ltd οι υπλληλο της δεν ευθνονται για οποιαδποτε ζημα κλοπ στην παραγγελα που παραδδεται σε ανεπιτρητο σημεο.

Η H.A.P. Schools Ltd διατηρε το δικαωμα να αρνηθε να αφσει κποια παραγγελα σε ανεπιτρητο σημεο, εφσον ο εξουσιοδοτημνος οδηγς για οποιοδποτε λγο κρνει τι κτι ττοιο δεν εναι ασφαλς και δεν υπρχουν οι κατλληλες συνθκες να το πρξει.


β.   Παροχ πληροφοριν ως τρτα μρη και χονδρμποροι. Η υπηρεσα H.A.P. Schools Ltd μπορε να σας επιτρψει να ζητσετε και να παραλβετε προντα, πληροφορες και υπηρεσες απ επιχειρσεις που δεν βρσκονται υπ τον λεγχο τη διαχεριση της H.A.P. Schools Ltd. Η αγορ, πληρωμ, παροχ εγγησης, παρδοση, συντρηση οποιαδποτε λλη πρξη σε σχση με την εμπορα, τις υπηρεσες πληροφορες που χει ζητηθε παραληφθε απ τις επιχειρσεις αυτς αφορον μνο εσς και τις εν λγω επιχειρσεις. Η H.A.P. Schools Ltd δεν προσυπογρφει, εγγυται αναλαμβνει οποιαδποτε ευθνη υποχρωση για προντα, πληροφορες υπηρεσες, συμπεριλαμβανομνης, δχως καννα περιορισμ, της ακρβειας, πληρτητας χρησιμτητας των εν λγω πληροφοριν, απψεων και συμβουλν και της ποιτητας διαθεσιμτητας των εν λγω προντων υπηρεσιν. Τυχν ξεχωριστς χρεσεις υποχρεσεις προκψουν απ τις συνδιαλλαγς σας με τα συγκεκριμνα τρτα μρη εναι δικ σας ευθνη και δεν αποτελον μρος των χρεσεων που απαιτονται για την υπηρεσα H.A.P. Schools Ltd.

2.  Λογαριασμς μλους

Εσες συμφωνετε να δσετε στην H.A.P. Schools Ltd ακριβ και πλρη στοιχεα τα οποα απαιτονται για την εγγραφ σας στην υπηρεσα της H.A.P. Schools Ltd ("Στοιχεα Εγγραφς Πελτη"), συμπεριλαμβανομνου, δχως καννα περιορισμ, του νμιμου ονματς σας, της διεθυνσης στην οποα θα εκδοθε το τιμολγιο, της διεθυνσης παρδοσης, του αριθμο τηλεφνου, και να ειδοποισετε αμσως την H.A.P. Schools Ltd σε περπτωση οποιασδποτε αλλαγς των Στοιχεων Εγγραφς Πελτη. Μετ την εγγραφ σας, θα αποκτσετε κωδικ χρστη και μυστικ αριθμ για την πρσβασ σας στην υπηρεσα H.A.P. Schools Ltd. Ο μυστικς αριθμς πρσβασης εναι αυστηρ προσωπικς και πρπει να φυλσσεται σε ασφαλς μρος για την αποφυγ οποιασδποτε μη εξουσιοδοτημνης χρσης. Ο πελτης συμφωνε τι θα ενημερσει αμσως την H.A.P. Schools Ltd σε περπτωση μη εξουσιοδοτημνης χρσης του μυστικο αριθμο του λογαριασμο χρστη. Ο πελτης εξακολουθε να ευθνεται για οποιαδποτε χρση της υπηρεσας  H.A.P. Schools Ltd μχρις του ειδοποισει την H.A.P. Schools Ltd σχετικ με τη μη εξουσιοδοτημνη χρση.
Απ τη στιγμ που γνεστε μλος στην ιστοσελδα μας, θα μπορετε να κνετε αναζτηση και επισκπηση των προηγομενων παραγγελιν σας και να παρακολουθσετε σε ποιο στδιο βρσκεται η τρχουσα παραγγελα σας. Μλις καταβληθε η αξα της παραγγελας, θα λβετε αμσως μνυμα στο ηλεκτρονικ σας ταχυδρομεο, το οποο θα επιβεβαινει την παραγγελα σας και θα αναφρει με λεπτομρεια το εδος των προντων, την ποστητα, τις τιμς τους και τις χρεσεις παρδοσης, αν υπρχουν, καθς και οποιαδποτε λλη χρσιμη για τον πελτη πληροφορα.  

3.  Δικαιματα ιδιοκτησας - www.ktee.ac.cy και H.A.P. Schools Ltd


α.  Πνευματικ δικαιματα: Ολκληρο το περιεχμενο του ιστοχρου www.ktee.ac.cy συμπεριλαμβανομνων, δχως καννα περιορισμ, του σχεδιασμο, των κειμνων, των γραφικν, της διεπιφνειας, της διαλογς και της διαρρθμισης αυτν, καθς και ολκληρο το λογισμικ, αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα της H.A.P. Schools Ltd, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, των παροχων περιεχομνου. Η H.A.P. Schools Ltd σς επιτρπει να βλπετε, να αντιγρφετε ηλεκτρονικ και να εκτυπνετε σε χαρτ επιλεγμνα τμματα του υλικο που δημοσιεεται στον ιστοχρο www.ktee.ac.cy με μοναδικ σκοπ την καταχρηση παραγγελας στην H.A.P. Schools Ltd για δικ σας προσωπικ, μη εμπορικ χρση, νοουμνου τι σβεστε λα τα πνευματικ δικαιματα λλες δηλσεις πνευματικς ιδιοκτησας. Απαγορεεται αυστηρ οποιαδποτε λλη χρση υλικο απ τον ιστοχρο www.ktee.ac.cy, συμπεριλαμβανομνης, δχως καννα περιορισμ, της αναπαραγωγς, μεταποησης, διανομς δημοσευσης για οποιοδποτε εμπορικ σκοπ με σκοπ τη διθεσ του στο ευρ κοιν, χωρς να προηγηθε γραπτ συγκατθεση της H.A.P. Schools Ltd. Η H.A.P. Schools Ltd διατηρε το δικαωμα να ανακαλσει αν πσα στιγμ την εν λγω δεια χρσης υλικο, συνεπς κθε ττοια ενργεια πρπει αμσως να διακοπε μλις παραδοθε σχετικ γραπτ ειδοποηση απ την H.A.P. Schools Ltd.

β.   Εμπορικ σματα: Τα λογτυπα της H.A.P. Schools Ltd και λοι οι ττλοι, οι χαρακτρες, τα ονματα, τα γραφικ και εικονδια πλκτρου αποτελον εμπορικ σματα /και σματα αναγνρισης της H.A.P. Schools Ltd λλου εδους κυριτητας της H.A.P. Schools Ltd και δεν επιτρπεται η χρση τους για οποιοδποτε λλο λγο εκτς της δειας χρσης υλικο που χορηγεται ρητς απ την παροσα Συμφωνα. λα τα υπλοιπα εμπορικ σματα, τα σματα που χρησιμοποιονται για την προθηση των προντων, οι επωνυμες προντων και εταιρειν τα λογτυπα που εμφανζονται στον ιστοχρο www.ktee.ac.cy αποτελον ιδιοκτησα των αντστοιχων κατχων τους.

4.      Χρεσεις, πληρωμς και πρσβαση στον ιστοχρο

Ο πελτης ευθνεται, και συμφωνε να καταβλει αμσως λες τις χρεσεις στο λογαριασμ του, μαζ με τους φρους και την αξα των αγορν απ τον διο τον πελτη οποιοδποτε λλο πρσωπο στο οποο ο πελτης επιτρπει τη χρση του μυστικο του αριθμο του κωδικο χρστη, συμπεριλαμβανομνων μελν της οικογνειας, φλων λλων πελατν. Οι τιμς και χρεσεις υπολογζονται με βση τον εκστοτε ισχοντα πνακα χρεσεων της H.A.P. Schools Ltd ο οποος εναι προσβσιμος στο διαδικτυακ περιβλλον της υπηρεσας. Σε περπτωση που παραλεψετε να καταβλετε οποιεσδποτε οφειλμενες αμοιβς χρεσεις πως προκπτουν σμφωνα με τον πνακα χρεσεων της H.A.P. Schools Ltd (που περιλαμβνει το κστος απρριψης ηλεκτρονικς πληρωμς, χρεσεις για δετερη αππειρα παρδοσης επιστροφ των προντων στα ρφια, ζημες που προκπτουν απ δλια χρση), η H.A.P. Schools Ltd μπορε να αρνηθε να παραδσει την παραγγελα σας μχρις του τακτοποιηθον οι πληρωμς σας. Ο πελτης καθσταται υπεθυνος και υπλογος για οποιεσδποτε χρεσεις, συμπεριλαμβανομνης της αμοιβς δικηγρων εξδων που μπορε να προκψουν απ τις προσπθειες της H.A.P. Schools Ltd να συγκεντρσει οφειλμενα ποσ απ τον πελτη. Η H.A.P. Schools Ltd διατηρε το δικαωμα να ορσει πιστωτικ ριο στο λογαριασμ σας. Το δικαωμα χρσης της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd υπκειται επσης στο ριο που τθηκε απ το φορα κδοσης της πιστωτικς σας κρτας.  

5.      Μη εξουσιοδοτημνη δλια χρση

Οι υπηρεσες της H.A.P. Schools Ltd δεν απευθνονται σε παιδι. Κατ την εγγραφ σας ως χρστη των υπηρεσιν της H.A.P. Schools Ltd εγγυστε τι εστε νω των 18 ετν. Εν εστε κτω των 18 ετν, η χρση των υπηρεσιν της H.A.P. Schools Ltd επιτρπεται μνο με την παρουσα ενλικα γονα  κηδεμνα. Απ καιρ σε καιρ, η H.A.P. Schools Ltd μπορε να διευρνει τις προσφορς προς υφιστμενους πιθανος νους πελτες. Ο πελτης συμφωνε τι θα εξακολουθσει να συμμορφνεται με τους ρους και τις προποθσεις των προσφορν αυτν και αναγνωρζει τι παρκκλιση απ τους ρους και προποθσεις των εν λγω προσφορν αποτελε δλια χρση. Ο πελτης εναι υπλογος για ζημες οι οποες προκπτουν απ ττοια δλια χρση και η H.A.P. Schools Ltd διατηρε το δικαωμα να επιβλει χρεσεις για το ποσ που αντιστοιχε στις εν λγω ζημες.  

6.      Τροποποισεις στη Συμφωνα, τον πνακα χρεσεων την υπηρεσα H.A.P. Schools Ltd

Η H.A.P. Schools Ltd μπορε αν πσα στιγμ να προβε σε τροποποηση οποιουδποτε ρου στην παροσα Συμφωνα, του πνακα χρεσεων της H.A.P. Schools Ltd, συμπεριλαμβανομνου, δχως καννα περιορισμ, του ποσο τη βση καθορισμο οποιωνδποτε αμοιβν χρεσεων που επιβλλονται για τη χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd. Σε περπτωση που η H.A.P. Schools Ltd προβε σε ουσιαστικς τροποποισεις της παροσας Συμφωνας αλλαγς στον πνακα χρεσεων της H.A.P. Schools Ltd, η H.A.P. Schools Ltd θα σας αποστελει σχετικ ειδοποηση με τον τρπο που ορζεται στην παροσα Συμφωνα. Η χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd μετ απ οποιαδποτε ττοια τροποποηση θα θεωρηθε αμετκλητα ως αποδοχ της εν λγω τροποποησης. Η H.A.P. Schools Ltd μπορε να ανακαλσει να αναθεωρσει οποιαδποτε λες τις παραμτρους της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd χωρς να προηγηθε οποιαδποτε προειδοποηση. Οι τιμς και η διαθεσιμτητα των προντων επσης υπκεινται σε τροποποισεις χωρς προειδοποηση. Σε περπτωση που δεν αποδχεστε οποιαδποτε τροποποηση, μπορετε να ακυρσετε τη χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd και να τερματσετε την παροσα Συμφωνα.  

7.      Τερματισμς συμφωνας

Η H.A.P. Schools Ltd μπορε να αναστελει να τερματσει την πρσβασ σας στην υπηρεσα της H.A.P. Schools Ltd οποιαδποτε στιγμ και για οποιοδποτε λγο με χωρς προειδοποηση. Εσες μπορετε να τερματσετε τη χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd οποιαδποτε στιγμ και για οποιοδποτε λγο παραδδοντας ειδοποηση πως ορζεται στην παροσα Συμφωνα και ο τερματισμς αυτς θα τθεται σε ισχ την ημρα παραλαβς της ειδοποησης σε μεταγενστερη ημερομηνα η οποα θα καθορζεται στην ειδοποηση. Σε περπτωση που για οποιοδποτε λγο τερματσετε τη χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd, δεν θα χετε δικαωμα επιστροφς οποιωνδποτε χρημτων. Η H.A.P. Schools Ltd διατηρε το δικαωμα να συγκεντρσει τλη και χρεσεις που χουν προκψει προτο ακυρσετε τη χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd. Επιπλον, εστε υπεθυνοι για οποιεσδποτε χρεσεις που προκπτουν ναντι πωλητν παροχν περιεχομνου ως τρτων προτο εσες προβετε στην ακρωση της υπηρεσας.  

8.      Περιορισμς ευθνης και αποποηση εγγυσεων

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ H.A.P. SCHOOLS LTD, ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ WWW.KTEE.AC.CY ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ H.A.P. SCHOOLS LTD, Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ WWW.KTEE.AC.CY ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ, Η H.A.P. SCHOOLS LTD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η H.A.P. SCHOOLS LTD ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ WWW.KTEE.AC.CY ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ WWW.KTEE.AC.CY Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η H.A.P. SCHOOLS LTD ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ “ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”) ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ H.A.P. SCHOOLS LTD, ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ WWW.KTEE.AC.CY, ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ H.A.P. SCHOOLS LTD. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ H.A.P. SCHOOLS LTD ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ H.A.P. SCHOOLS LTD ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ. ΚΑΘΟΤΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Το περιεχμενο του ιστοχρου www.ktee.ac.cy παρχεται μνο για νμιμους σκοπος. Η H.A.P. Schools Ltd ελγχει και διαχειρζεται τον ιστοχρο www.ktee.ac.cy απ τα κεντρικ της γραφεα στα City και σε καμα περπτωση δεν ισχυρζεται τι το εν λγω περιεχμενο προορζεται εναι διαθσιμο σε λλες περιοχς. Σε περπτωση που χρησιμοποιετε τον ιστοχρο www.ktee.ac.cy απ λλες περιοχς, ευθνεστε οι διοι για τη συμμρφωσ σας με την ισχουσα τοπικ νομοθεσα.

9.      Αποζημωση

Ο πελτης συμφωνε να αποζημισει, να υπερασπιστε και να απαλλξει την H.A.P. Schools Ltd και τους Συνεργτες της απ οποιεσδποτε απαιτσεις και δαπνες, συμπεριλαμβανομνης της αμοιβς δικηγρων, οι οποες προκλθηκαν απ τον πελτη λγω παραβασης της παροσας Συμφωνας απ ενργειες που σχετζονται με τη χρση του λογαριασμο του πελτη.

10.  Διαφλαξη της ιδιωτικτητας των χρηστν και ασφλεια

Η H.A.P. Schools Ltd δνει μεγλη σημασα στη διαφλαξη της ιδιωτικτητας των χρηστν της. Η εταιρεα μας θλει να αισθνεστε νετα και να ξρετε τι οι αγορς σας απ το ηλεκτρονικ μας κατστημα εναι ασφαλες. Στην πολιτικ διαφλαξης της ιδιωτικτητας των χρηστν αναφρεται το εδος των δεδομνων που συλλγουμε, ο τρπος προστασας και χρσης τους απ την εταιρεα μας, καθς και το πς μπορετε να διορθσετε να αλλξετε τα στοιχεα σας. Προβανοντας σε αγορς μσω του ιστοχρου www.ktee.ac.cy, αποδχεστε αυτματα τους ρους που διαλαμβνονται στην παροσα Πολιτικ Ιδιωτικτητας των Χρηστν. Με την πρτη σας εγγραφ στην H.A.P. Schools Ltd μς παρχετε το νομ σας, τη διεθυνση αποστολς τιμολογου και τη διεθυνση παρδοσης, τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, το τηλφων σας κλπ. Επιλγετε νομα χρστη και μυστικ αριθμ για την πρσβασ σας στην υπηρεσα H.A.P. Schools Ltd. Ο μυστικς αριθμς πρσβασης εναι αυστηρ προσωπικς και πρπει να φυλσσεται σε ασφαλς μρος για την αποφυγ οποιασδποτε μη εξουσιοδοτημνης χρσης. Εν χρησιμοποιετε την υπηρεσα H.A.P. Schools Ltd, μπορετε να μας δσετε συγκεκριμνες οδηγες για τα ψνια σας και την παρδοσ τους, τις οποες αποθηκεουμε και αξιοποιομε στε οι αγορς και η παρδοση να προσαρμζονται στα δικ σας μτρα. Επσης, κθε φορ που εισρχεστε στον ιστοχρο, η H.A.P. Schools Ltd λαμβνει και αποθηκεει ορισμνα εδη πληροφοριν χρησιμοποιντας μικρς αποθκες δεδομνων, τα λεγμενα "cookies." Τα cookies εναι ανιχνευτς αναγνρισης δεδομνων που μεταφρονται στο σκληρ δσκο του υπολογιστ σας μσω του περιηγητς που χρησιμοποιετε και επιτρπουν στο σστημ μας να αναγνωρζει το περιηγητ σας και να προσαρμζεται στα χαρακτηριστικ του προσφιλος σ' εσς τρπου αγορς. Αυτ τα "cookies" μς επιτρπουν να σας προσφρουμε στοχευμνες υπηρεσες προσαρμοσμνες στις δικς σας ανγκες και μας βοηθον να ανιχνεσουμε τρπους για την καλτερη δυνατ εξυπηρτησ σας. Τα "cookies" επσης μας επιτρπουν να παρακολουθομε τις απαντσεις σε μηνματα που αποστλλονται εκ μρους των διαφημιστν μας για τη συγκντρωση απ την H.A.P. Schools Ltd συναφν στοιχεων και αποστολ των αποτελεσμτων στους διαφημιστς. Εν επιλξετε να απορρψετε τα cookies να τα απενεργοποισετε, δεν θα μπορετε να χρησιμοποισετε τις υπηρεσες της H.A.P. Schools Ltd για τις οποες απαιτεται η χρση ττοιων cookies. Η H.A.P. Schools Ltd χρησιμοποιε τα δεδομνα αυτ για να διευκολνει και να εξατομικεσει τις αγορς σας. Η H.A.P. Schools Ltd ουδποτε προβανει σε πληση των προσωπικν δεδομνων πελατν (πως το νομα, τη διεθυνση τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου) σε τρτους, πληση ενοικαση καταλγων πελατν  χρση προσωπικν δεδομνων πελατν για σκοπος λλους εκτς απ την παροχ των υπηρεσιν της για τους λγους που περιγρφονται πιο κτω.

Α.   Συνολικς πληροφορες. Η H.A.P. Schools Ltd μπορε να χρησιμοποισει συγκεντρωμνες πληροφορες σχετικ με τους πελτες και τη χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd (πως δημογραφικς πληροφορες και μοτβα κνησης) και να τις κοινοποισει σε διαφημιστς, συνεταρους και λλους για διφορους σκοπος.

Β.   Παροχες υπηρεσιν ως τρτα μρη. Η H.A.P. Schools Ltd μπορε να αναθσει σε λλες εταιρεες φυσικ πρσωπα την εκτλεση ορισμνων λειτουργιν της υπηρεσας, πως τη διεξαγωγ πληρωμν με πιστωτικ κρτα και την ανλυση δεδομνων. Οι εταιρεες τα πρσωπα αυτ μπορε να χουν πρσβαση σε προσωπικ δεδομνα προκειμνου να εκτελσουν τις λειτουργες αυτς.

Γ.   Πληση της επιχερησης. Η H.A.P. Schools Ltd μπορε να μεταβιβσει Στοιχεα Εγγραφς Πελατν και λλα προσωπικ δεδομνα σε σχση με την πληση  της H.A.P. Schools Ltd την πληση μεταββαση της επιχειρηματικς της δραστηριτητας εντς της δικς σας γεωγραφικς περιφρειας σε τρτους για την παροχ υπηρεσιν παραγγελας και παρδοσης οι οποοι συμφωνον τι δεσμεονται απ την παροσα πολιτικ διαφλαξης της ιδιωτικτητας των χρηστν μχρις του συμφωνσετε τι τα δεδομνα αυτ θα διπονται απ την πολιτικ και τους ρους των εν λγω τρτων.

Δ.   Επιβολ των ρων της Συμφωνας συμμρφωση με την κυπριακ νομοθεσα. Η H.A.P. Schools Ltd μπορε να χρησιμοποισει να διαθσει προσωπικ δεδομνα εφσον το θεωρε αναγκαο για την επιβολ των ρων της παροσας συμφωνας, την προστασα των δικαιωμτων, της περιουσας και της ασφλειας της H.A.P. Schools Ltd των χρηστν της, τη συμμρφωση με την κυπριακ νομοθεσα.  

Αν πσα στιγμ μπορετε να αναθεωρσετε και να τροποποισετε τα προσωπικ σας στοιχεα που χουν αποθηκευτε μσω του ιστοχρου www.ktee.ac.cy επιλγοντας τη σελδα Ο Λογαριασμς Μου στον ιστοχρο www.ktee.ac.cy. Μπορετε επσης αν πσα στιγμ να ζητσετε απ την H.A.P. Schools Ltd να αφαιρσει οριστικ λα τα αποθηκευμνα προσωπικ σας στοιχεα αποστλλοντας σχετικ ειδοποηση. Αφο παραλβει το εν λγω ατημα, η H.A.P. Schools Ltd θα αφαιρσει λα τα στοιχεα που ζητσατε να αφαιρεθον και δεν θα ξαναχρησιμοποισει με καννα τρπο οποιαδποτε στοιχεα υποδηλνουν την ταυττητ σας. Το ατημα αυτ οδηγε αυτματα στον τερματισμ της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd. Εμες στην H.A.P. Schools Ltd θλουμε να αισθνεστε ασφλεια ταν ψωνζετε απ εμς.

11.  Νομικς και Ποικλες Διατξεις

Α.   Η παροσα Συμφωνα συνιστ τη συνολικ συμφωνα ανμεσα σε εσς και την H.A.P. Schools Ltd αναφορικ με τη χρση της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd και του ιστοχρου www.ktee.ac.cy. Σε περπτωση που οποιοδποτε τμμα της παροσας Συμφωνας καταστε κυρο μη εκτελεστο, το εν λγω τμμα θα ερμηνεεται σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα σο το δυνατ πλησιστερα, στε να ανταποκρνεται στην αρχικ πρθεση των συμβαλλομνων, εν το υπλοιπο της Συμφωνας θα παραμενει σε πλρη ισχ και θα χει τα δια ννομα αποτελσματα.

Β.   Παρλειψη οποιουδποτε εκ των συμβαλλομνων να απαιτσει την ακριβ τρηση λων των διατξεων της παροσας Συμφωνας σε καμα περπτωση δεν μπορε να ερμηνευθε ως παρατηση απ οποιαδποτε πρνοια δικαωμα.

Γ.   Η παροσα Συμφωνα διπεται απ τους νμους της Κυπριακς Δημοκρατας χωρς να λαμβνονται υπψη οι καννες παραβασης νμων. Ο πελτης συμφωνε ρητς τι αποκλειστικ δικαιοδοσα για οποιαδποτε απατηση διαμχη με την H.A.P. Schools Ltd τους Συνεργτες της, που σχετζεται με οποιονδποτε τρπο με τη χρση απ τον πελτη της H.A.P. Schools Ltd του ιστοχρου www.ktee.ac.cy, εκδικζεται στα δικαστρια της Κπρου, και επιπλον εσες συγκατατθεστε και συμφωνετε τι υπκειστε στη δικαιοδοσα της Κυπριακς Δημοκρατας και των δικαστηρων με δρα δημοκρατα αναφορικ με την εκδκαση οποιασδποτε ττοιας διαμχης.

Δ.   Οποιαδποτε απατηση αξωση εκ μρους σας πρπει να κατατεθε εντς ενς τους απ τη στιγμ που προκυψε, διαφορετικ θα παραγρφεται.

Ε.   Οι παργραφοι 7 και 8 της παροσας Συμφωνας χουν συνταχθε επ' ωφελεα της H.A.P. Schools Ltd και των Συνεργατν της, καστος εκ των οποων χει το δικαωμα να επιβλει και να εφαρμσει τις διατξεις αυτς με μεση ισχ για λογαριασμ του ιδου. Οι παργραφοι 7 και 8 της παροσας Συμφωνας και λες οι υποχρεσεις και περιορισμο που τθενται στους πελτες στους επιτρεπμενους χρστες απ την παροσα Συμφωνα εξακολουθον να ισχουν και μετ τον τερματισμ του δικαιματος χρσης της υπηρεσας H.A.P. Schools Ltd.

12Ειδοποισεις

Η H.A.P. Schools Ltd μπορε να σας ενημερσει σχετικ με οποιαδποτε τροποποηση στην παροσα Συμφωνα, αλλαγ στις χρεσεις της H.A.P. Schools Ltd οποιοδποτε λλο θμα αναρτντας γενικ ανακονωση στον ιστοχρο www.ktee.ac.cy μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Εσες μπορετε να επικοινωνσετε με την H.A.P. Schools Ltd μσω τηλεφνου +357 22677179 μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (επισκεφτετε τη σελδα Επικοινωνα στον ιστοχρο www.ktee.ac.cy).

Εν χετε οποιεσδποτε απορες σχετικ με την παροσα Συμφωνα, παρακαλ καλστε μας στο +357 22677179 στελτε μνυμα στη διεθυνση info@ktee.ac.cy.

  : 0 () (€0.00)