News: 0 - 0 from 0 [Pages: 0]

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γνονται δεκτς αιτσεις στην Αστυνομα Κπρου (απ νδρες και Γυνακες) για πλρωση κενν θσεων Ειδικν Αστυνομικν. Οι θσεις εναι πρτου Διορισμο. Εγκεκριμνη Μισθοδοτικ Κλμακα: Α1: €15.051, 15.124, 15.197, 15.270, 15.343, 15.418, 15.511, 15.673, 15.975, 16.277, 16.579, 16.881, 17.183, Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 και Α5(ii): €16.196 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, 27.878, 28.849 (Συνδυασμνες Κλμακες). Στη μισθοδοσα προστθενται οι οποιεσδποτε γενικς αυξσεις εγκρνονται με νομοθεσα. Επιπλον, καταβλλεται τιμαριθμικ επδομα, σμφωνα με το ποσοστ που εγκρνεται απ την Κυβρνηση απ καιρ σε καιρ. Σημεινεται τι, σμφωνα με το ρθρο 10 του περ Προπολογισμο του 2021, Νμου 2(II) του 2021, κατ τα δο πρτα τη της υπηρεσας ο ετσιος βασικς μισθς θα ανρχεται στα €13.546. Με τη συμπλρωση 24 μηνν υπηρεσας απασχλησης στον υπ αναφορ μισθ, ο εργοδοτομενος θα τοποθετεται στην αρχικ βαθμδα της μισθοδοτικς Κλμακας της θσης.

Σμφωνα με το διο ρθρο, η πιο πνω ρθμιση δεν τυγχνει εφαρμογς στις περιπτσεις:

1. Υπαλλλων που κατχουν μνιμη θση, οι οποοι, ετε διορστηκαν πριν την 01.01.2012, ετε διορστηκαν μετ την 01.01.2012 και υπηρτησαν συνολικ για εκοσι τσσερις μνες σε μειωμνη κλμακα εισδοχς, και διορζονται προγονται σε λλη θση αποσπνται για οποιοδποτε σκοπ, προσλαμβνονται σε κτακτη βση με σμβαση,

2. κτακτων υπαλλλων με σμβαση προσωπικο (εκτς της Εκπαιδευτικς Υπηρεσας), οι οποοι ετε προσλφθηκαν μετ την 01.01.2012, και απασχολθηκαν συνολικ για εκοσι τσσερις μνες σε μειωμνη κλμακα εισδοχς και διορζονται σε θση, χωρς να χει μεσολαβσει διακοπ μεταξ της ημερομηνας διορισμο και της απασχλησης σε κτακτη βση με σμβαση,

3. κτακτων υπαλλλων με σμβαση προσωπικο του οποου διαφοροποιονται οι ροι απασχλησης, χωρς να χει μεσολαβσει διακοπ στην απασχληση, και, ετε εχαν προσληφθε πριν την 01.01.2012, ετε εχαν προσληφθε μετ την 01.01.2012 και χουν δη απασχοληθε συνολικ για εκοσι τσσερις μνες σε μειωμνη κλμακα εισδοχς,

 4. εκπαιδευτικν που απασχολονται απασχολθηκαν με σμβαση ως αντικατασττες στο Υπουργεο Παιδεας και Πολιτισμο κατ την 1η Ιανουαρου 2012 προγενστερης ημερομηνας.

5. τακτικο ωρομσθιου κυβερνητικο προσωπικο που διορζεται σε μνιμη θση, χωρς να χει μεσολαβσει διακοπ της απασχλησης, και

6. μνιμου υπαλλλου νομικο προσπου δημοσου δικαου που διορζεται σε μνιμη θση στην κρατικ υπηρεσα, χωρς να χει μεσολαβσει διακοπ της απασχλησης, και ετε εχε διοριστε πριν την 01.01.2012 στο νομικ πρσωπο δημοσου δικαου, ετε εχε απασχοληθε στο νομικ πρσωπο δημοσου δικαου συνολικ για εκοσι τσσερις μνες σε μειωμνη κλμακα εισδοχς. Νοεται τι η υπηρεσα σε μειωμνη κλμακα εισδοχς στο νομικ πρσωπο δημοσου δικαου συμψηφζεται με υπηρεσα σε μειωμνη κλμακα εισδοχς στην κρατικ υπηρεσα για σκοπος συμπλρωσης των εκοσι τεσσρων μηνν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

πως αυτ αναφρονται στον περ Αστυνομας Νμο (Ν. 73(I)/2004), στους περ Ειδικν Αστυνομικν (Διαδικασα Διορισμο και ροι Υπηρεσας) Κανονισμος (Κ.Δ.Π. 216/2004), πως τροποποιθηκαν μχρι σμερα, στις Αστυνομικς Διατξεις και σε λλες Νομοθεσες που αναθτουν καθκοντα στην Αστυνομα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

(1) Η πρσληψη στην Αστυνομα θα ισχει απ την ημερομηνα που δδεται η νενομισμνη διαβεβαωση απ τον υποψφιο Ειδικ Αστυνομικ.

(2) (α) Η πρσληψη θα εναι για αρχικ περοδο τριν ετν, κατ τη διρκεια της οποας ο Ειδικς Αστυνομικς θα τελε υπ δοκιμασα. 559 (β) Ο Αρχηγς μπορε κατ τη διρκεια της δοκιμαστικς περιδου να τερματσει το διορισμ οποιουδποτε Ειδικο Αστυνομικο, που δεν χει ανταποκριθε επιτυχς στην εκπαδευση που προνοεται στον Κανονισμ 9 των περ Ειδικν Αστυνομικν (Διαδικασα Διορισμο και ροι Υπηρεσας) Κανονισμν (Κ.Δ.Π. 216/2004) και που κατ τη γνμη του δεν θα εκτελε ικανοποιητικ τα καθκοντα του Ειδικο Αστυνομικο. Πριν γνει ττοιος τερματισμς, τουλχιστον πντε εβδομδες προηγουμνως, ο Αρχηγς δδει στον Ειδικ Αστυνομικ, ειδοποηση της πρθεσης για τερματισμ του διορισμο του, η οποα περιχει τους λγους τερματισμο και να τον καλε να προβε σε οποιεσδποτε παραστσεις, τις οποες θα επιθυμοσε εναντον του τερματισμο του διορισμο. Με βση τις παραστσεις αυτς ο Αρχηγς μπορε να αποφασσει ετε την απλυση ετε την παρταση της δοκιμαστικς περιδου για ακμη να χρνο. Η δοκιμαστικ περοδος μπορε να παρατενεται μχρι να χρνο απ τον Αρχηγ με την γκριση του Υπουργο. (γ) Στην περπτωση της υποβολς παρατησης, κατ τη διρκεια της δοκιμαστικς περιδου, ο Αρχηγς μπορε να απαιτσει πως καταβληθον λογικς αποζημισεις για ξοδα που επωμστηκε το Κρτος κατ τη διρκεια της περιδου της εκπαδευσης, και οποιαδποτε λλα ξοδα χει επωμισθε η Αστυνομα λγω της πρσληψς του. (δ) Μετ τη λξη της δοκιμαστικς περιδου, αν ο Ειδικς Αστυνομικς εκτελε τα καθκοντ του ικανοποιητικ και κατ την κρση του Αρχηγο εναι απ κθε ποψη κατλληλος για να παραμενει στην Αστυνομα, σμφωνα με τις εκστοτε διατξεις που θα εκδδει ο Αρχηγς της Αστυνομας προς το σκοπ αυτ, θα μονιμοποιεται ως Ειδικς Αστυνομικς και η πρξη μονιμοποησης δημοσιεεται στις Εβδομαδιαες Διαταγς.

(3) Οι επιλεγμενοι για πρσληψη στην Αστυνομα ως Ειδικο Αστυνομικο, θα παρακολουθσουν γενικ επαγγελματικ και πρακτικ εκπαδευση και εκγμναση, χι μικρτερης των τριν μηνν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο υποψφιος για πρσληψη στην Αστυνομα ως Ειδικς Αστυνομικς πρπει:

(1) Να εναι πολτης της Κυπριακς Δημοκρατας.

(2) Να χει συμπληρσει το δκατο γδοο (18) τος της ηλικας του, κατ την ημρα υποβολς της ατησης.

(3) Να εναι κτοχος απολυτηρου αναγνωρισμνης Σχολς Μσης Εκπαδευσης.

(4) Να χει Δεκτη Μζας Σματος λιγτερο του τριντα (30). Ο Δεκτης Μζας Σματος υπολογζεται διαιρντας το σωματικ βρος του υποψηφου, σε κιλ, με το τετργωνο του ψους αυτο, σε μτρα (ΔΜΣ= βρος : ψος²).

(5) Να χει εκπληρσει τις στρατιωτικς του υποχρεσεις να χει νμιμα απαλλαγε απ αυτς, χι μως για λγους υγεας. Οι υποψφιοι, να υποβλουν Πιστοποιητικ Στρατολογικς Κατστασης «ΤΥΠΟΥ Α» ΠΛΗΡΕΣ (ντυπο Ε.Φ. 136), που να χει εκδοθε κατ τη χρονικ περοδο ενς τους πριν απ την ημερομηνα προκρυξης, στο οποο να φανονται λες οι στρατολογικς μεταβολς και που να αποδεικνει την ολοκλρωση της στρατιωτικς θητεας τη νμιμη απαλλαγ. Το γγραφο αυτ, εκδδεται απ τα Στρατολογικ Γραφεα, και τα Κντρα Εξυπηρτησης του Πολτη. Οποιαδποτε λλα γγραφα δεν θα γνονται αποδεκτ και η ατηση θα απορρπτεται. Ως ημερομηνα εκπλρωσης των στρατιωτικν υποχρεσεων για την παροσα διαδικασα, θεωρεται η τελευταα ημερομηνα υποβολς των αιτσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο υποψφιος θα πρπει:

(1) Να επιτχει σε γραπτ εξταση, που διεξγεται σμφωνα με τις διατξεις των περ Ειδικν Αστυνομικν (Διαδικασα Διορισμο και ροι Υπηρεσας) Κανονισμν (Κ.Δ.Π. 216/2004), και να χει συγκεντρσει συνολικ γενικ βαθμολογα τουλχιστον 50% κατ μσο ρο και στο καθνα απ τα θματα που περιλαμβνονται στην εξταση χι λιγτερο του 40% της βαθμολογας. Τα αποτελσματα της γραπτς εξτασης θα δημοσιευθον, πως προβλπεται στους σχετικος Κανονισμος.

(2) Να επιτχει σε γραπτς ψυχομετρικς εξετσεις, οι οποες θα περιλαμβνουν δοκιμασες γνωστικν ικανοττων και προσωπικτητας. Οι εξετσεις θα ανατεθον σε αρμδιο οικονομικ φορα. Για τη δοκιμασα γνωστικν ικανοττων, κατπιν της νορμοθτησης των απαντσεων επ του συνλου των εξεταζμενων, κριτριο επιτυχας θα αποτελσει βαθμολογα ση μεγαλτερη του -0.75 της τυπικς απκλισης απ το μσο ρο. Για τη δοκιμασα προσωπικτητας, κριτρια επιλεξιμτητας θα αποτελσουν τα εντς των ερμηνευτικν ορων διαστματα των απαντσεων καθ’ εκστου υποψηφου, και η γενικτερη συμβαττητα κθε υποψηφου στη δεδομνη φση με τα προκαθορισμνα κριτρια, πως αυτ ορζονται απ τις ιδιτητες του Ψυχομετρικο εργαλεου, τις νρμες και τον κατασκευαστ του. Τα αποτελσματα των γραπτν ψυχομετρικν εξετσεων θα δημοσιευθον στην επσημη Ιστοσελδα της Αστυνομας (www.police.gov.cy).

(3) Να επιτχει σε δοκιμασα αθλητικν γυμναστικν αγωνισμτων, το απαιτομενο εππεδο των οποων καθορζεται στον Πνακα «Β» των περ Αστυνομας (Γενικν) Κανονισμν (Κ.Δ.Π. 51/89) πως τροποποιθηκαν μχρι σμερα. 560 Κατ τη διρκεια συμμετοχς των υποψηφων στα Αθλητικ Γυμναστικ Αγωνσματα, θα πραγματοποιεται και ο υπολογισμς του Δεκτη Μζας Σματος, απ την Επιτροπ που θα συγκροτεται για το σκοπ αυτ. Οποιαδποτε λλη μτρηση, πραν απ αυτς που θα πραγματοποιεται απ την Επιτροπ, δεν θα γνεται αποδεκτ. Σημεινεται τι, για να επιτραπε σε υποψφιο να συμμετσχει στα αθλητικ γυμναστικ αγωνσματα, θα πρπει να προσκομσει σχετικ ιατρικ βεβαωση, πως το Συμβολιο Προσλψεων, θα καθορσει.

(4) Να πιστοποιηθε η καλ κατσταση της υγεας του, η ρτια σωματικ διπλασ του και η σωματικ και πνευματικ του καταλληλτητα, για να εκτελε τα καθκοντα στα οποα θα απασχολεται μετ την πρσληψ του. Η πιστοποηση αυτ θα γνεται μετ απ σχετικς εξετσεις, απ κυβερνητικ ιατρικ λειτουργ. Τα πιο πνω, διαπιστνονται με βση τα κριτρια που καθορζονται στον Πνακα «Α» των περ Αστυνομας (Γενικν) Κανονισμν (Κ.Δ.Π. 51/89), πως τροποποιθηκαν μχρι σμερα. Οι υποψφιοι θα υποβλλονται στις εξετσεις αυτς, κατπιν συνεννησης με το Γραφεο Προσλψεων της Αστυνομας Κπρου.

(5) Να υποβληθε σε λεγχο Ανχνευσης Ναρκωτικν Ουσιν (Narcotest), με αρνητικ αποτλεσμα. O λεγχος διενεργεται απ το Γενικ Χημεο του Κρτους μετ απ λψη αματος τρχας λλου κατλληλου μσου. Κθε υποψφιος που περιλαμβνεται στον Πνακα Διοριστων υποβλλεται στον πιο πνω λεγχο, κατ τον ουσιδη χρνο πριν προσληφθε, και σε περπτωση ρνησς του να παρσχει για λεγχο το ενδεδειγμνο σε εδος και σε ποστητα δεγμα, η ατησ του για πρσληψη απορρπτεται και το νομα του υποψφιου διαγρφεται απ τον Πνακα Διοριστων, ανεξρτητα αν κατχει τα προβλεπμενα προσντα και ικανοποιε λες τις λλες προποθσεις. Επιπλον, ο υποψφιος πρπει να μην χει απολυθε να μην χουν τερματιστε οι υπηρεσες του στο παρελθν απ τη Δημσια Υπηρεσα της Δημοκρατας απ Οργανισμ Δημοσου Δικαου για ποινικ αδκημα πειθαρχικ παρπτωμα. Επιπρσθετα, ο υποψφιος θα πρπει να παρχει τις πληροφορες, που πιθανν να απαιτηθον, αναφορικ με το παρελθν την προγενστερ του εργασα οποιοδποτε λλο ζτημα που αφορ την πρσληψ του στην Αστυνομα και αν οποιοσδποτε υποψφιος στην ατησ του σε σχση με την ατησ του για πρσληψη, προβανει σε οποιαδποτε ψευδ δλωση και ακολοθως διορζεται στην Αστυνομα, διαπρττει ποινικ αδκημα και σε περπτωση καταδκης θα απολεται απ την Αστυνομα. Περαιτρω, ο υποψφιος πρπει να μην χει καταδικαστε για αδκημα σοβαρς μορφς που ενχει λλειψη τιμιτητας ηθικς αισχρτητας. Διευκρινζεται τι, το Συμβολιο Προσλψεων θα αποφασσει σε μεταγενστερο στδιο κατ πσο οι υποψφιοι, κατχουν λα τα απαιτομενα προσντα για διορισμ στην πιο πνω θση. Τονζεται τι, υποψφιος που αποτυγχνει σε οποιαδποτε εξταση/δοκιμασα/μτρηση, δεν παρουσιαστε στον καθορισμνο τπο και χρνο για οποιαδποτε εξταση/δοκιμασα/μτρηση, αποκλεεται απ την περαιτρω διαδικασα αξιολγησης. Η σειρ των προαναφερμενων εξετσεων / δοκιμασιν / μετρσεων, καθορζεται απ το Συμβολιο Προσλψεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Δικαωμα συμμετοχς στη γραπτ εξταση θα χουν σοι πληρον τα προσντα που προνοον οι σχετικο Νμοι και Κανονισμο και καταβλουν το ποσ των €45 ως ανττιμο για συμμετοχ στην εξταση, κατ την υποβολ της ατησης, μσω του συστματος αποδοχς πληρωμν της JCC, που αποτελε το τελευταο στδιο επιτυχος υποβολς της ατησης. Τα τλη για συμμετοχ στην εξταση δεν επιστρφονται στους υποψηφους, σε οποιαδποτε περπτωση μη συμμετοχς τους στη γραπτ εξταση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η ημερομηνα διεξαγωγς της γραπτς εξτασης, καθς και η λη της γραπτς εξτασης, σε γενικς γραμμς, θα γνωστοποιηθε με δημοσευση στην Επσημη Εφημερδα της Δημοκρατας. Οι επιτυχντες στη γραπτ εξταση, θα καλονται να λαμβνουν μρος στις υπλοιπες διαδικασες αξιολγησης, που προνοονται απ τις διατξεις των περ Ειδικν Αστυνομικν (Διαδικασα Διορισμο και ροι Υπηρεσας) Κανονισμν (Κ.Δ.Π. 216/2004), πως τροποποιθηκαν μχρι σμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Τα ακαδημακ προσντα λαμβνονται υπψη και πιστνονται με επιπρσθετες μονδες, σε σχση με την τελικ κατταξη των υποψηφων στον Πνακα Διοριστων. Για το σκοπ αυτ, οι υποψφιοι προτρπονται πως εξασφαλσουν Πιστοποιητικ Αναγνρισης του Πτυχου Διπλματς τους απ το Κυπριακ Συμβολιο Αναγνρισης Ττλων Σπουδν (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), εκε και που απαιτεται, το οποο να εναι σε θση να παρουσισουν στο Συμβολιο Προσλψεων, ταν ζητηθε. Σε αντθετη περπτωση, δεν θα γνεται οποιαδποτε πστωση επιπρσθετων μονδων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1) Η διαδικασα πρσληψης θα γνει σμφωνα με τις πρνοιες των περ Ειδικν Αστυνομικν (Διαδικασα Διορισμο και ροι Υπηρεσας) Κανονισμν (Κ.Δ.Π. 216/2004) και του Νμου για την Αξιολγηση Υποψηφων για διορισμ στη Δημσια Υπηρεσα, (Νμος 6(Ι)/98), πως τροποποιθηκε μχρι σμερα. Οι υποψφιοι μπορον να υποβλουν ατηση, μνο μσω της Κυβερνητικς Διαδικτυακς Διδου Ασφαλεας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματικ εντητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». 561

(2) Οι υποψφιοι για να μπορσουν να υποβλουν την ατησ τους, θα πρπει, εκ των προτρων, να δημιουργσουν προφλ ως Πολτης (Φυσικ Πρσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποο θα πρπει να πιστοποισουν σε Κυβερνητικ Οργανισμ (Κντρο Εξυπηρτησης του Πολτη ΚΕΠ, Κεντρικ Ταχυδρομεα ΚΕ.ΠΟ), προσκομζοντας το Δελτο Ταυττητς τους, καθς και τον Αριθμ Προφλ (Profile ID) που θα τους αποσταλε μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Περαιτρω, η ταυτοποηση του προφλ μπορε να γνει και μσω του «ΑΡΙΑΔΝΗ», απ την επιλογ «Διαχεριση Προφλ» και «Ταυτοποηση με Τραπεζικ Σστημα (Internet Banking)». Οι υποψφιοι που χουν δη πιστοποιημνο προφλ απ προηγομενες φορς για κποιο λλο λγο, να μην δημιουργσουν νο προφλ. Σε περπτωση που ο πολτης δεν θυμται τα στοιχεα του, υπρχει ο μηχανισμς «Ξχασα το νομα Χρστη», «Ξχασα τον Κωδικ».

(3) Κατ τη διαδικασα συμπλρωσης της ατησης, θα πρπει να σαρνονται και υποβλλονται λα τα σχετικ πιστοποιητικ. Ως ημερομηνα ναρξης υποβολς των αιτσεων, καθορζεται η Δευτρα, 17/05/2021 και ρα 09:00, η οποα εκπνει τη Δευτρα, 05/07/2021 και ρα 14:00. Αιτσεις οι οποες υποβλλονται εκπρθεσμα, θα απορρπτονται αυτματα απ το σστημα.

(4) Η ορθ συμπλρωση των αιτσεων, συνιστ αποκλειστικ ευθνη των υποψηφων. (α) Αιτσεις οι οποες θα γνονται αποδεκτς απ το σστημα και στη συνχεια διαπιστωθε τι τοτο γινε στη βση πλαστν, ψευδν, /και παραπλανητικν στοιχεων/εγγρφων, πραν της ποινικς ευθνης που τυχν θα υπχει ο αιτητς, πως προνοεται απ την υφιστμενη νομοθεσα, θα απορρπτονται και ο αιτητς θα αποκλεεται απ την περαιτρω διαδικασα αξιολγησης, στω και εν στο μεταξ χει επιτχει σε λλες διαδικασες αξιολγησης, πως αυτς προβλπονται στην παροσα προκρυξη. (β) Εν διαπιστωθε σε οποιοδποτε στδιο της λης διαδικασας, τι ο υποψφιος δεν πληρο οποιοδποτε απ τα απαιτομενα προσντα, θα αποκλεεται απ τις περαιτρω διαδικασες αξιολγησης. (γ) Στις περιπτσεις (α) και (β) πιο πνω, σε καννα υποψφιο θα επιστρφονται τα τλη που κατβαλε, κατ την υποβολ της ατησς του.

(5) Αιτσεις που υποβλθηκαν στο παρελθν δεν θα ληφθον υπψη.

 

  : 0 () (€0.00)