ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Γνεται δεκτ η υποβολ αιτσεων για οκτ κενς μνιμες θσεις Λογιστ, Γενικ Λογιστριο. (Η θση εναι Πρτου Διορισμο). Εγκεκριμνη Μισθοδοτικ Κλμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμνες Κλμακες). Στη μισθοδοσα προστθενται οι οποιεσδποτε γενικς αυξσεις που χουν εγκριθε με νομοθεσα. Επιπλον, καταβλλεται τιμαριθμικ επδομα, σμφωνα με το ποσοστ που εγκρνεται απ την Κυβρνηση απ καιρ σε καιρ.

Αιτσεις υποβλλονται μνο ηλεκτρονικ μσω της ιστοσελδας της Επιτροπς Δημσιας Υπηρεσας (www.psc.gov.cy) μσω της Κυβερνητικς Διαδικτυακς Διδου Ασφαλεας (Αριδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), χι αργτερα απ την Παρασκευ, 18 Δεκεμβρου 2020 και ρα 14:00.

2. Σμφωνα με το ισχον Σχδιο Υπηρεσας της θσης, τα καθκοντα και οι ευθνες, καθς και τα απαιτομενα προσντα, χουν ως εξς:

2.1. Καθκοντα και ευθνες:

(α) Υπεθυνος για την οργνωση, διοκηση και ερυθμη λειτουργα ενς περισστερων κλδων του Γενικο Λογιστηρου για την οικονομικ διαχεριση Υπουργεου, Τμματος, Υπηρεσας Γραφεου.

(β) Βοηθ και συμβουλεει τη Διεθυνση του Γενικο Λογιστηρου και του Υπουργεου, που εναι τοποθετημνος, στη λψη αποφσεων που αφορον στην ορθολογικ διαχεριση των χρηματοοικονομικν λειτουργιν του Δημοσου και στην αποτελεσματικ εφαρμογ της οικονομικς και δημοσιονομικς πολιτικς.

(γ) Διενεργε /και επιβλπει ειδικς ρευνες και μελτες που του ανατθενται.

(δ) Εποπτεει, καθοδηγε, ελγχει και εκπαιδεει καττερο προσωπικ.

(ε) Εκτελε οποιαδποτε λλα καθκοντα του ανατεθον.

2.2. Απαιτομενα προσντα:

(1) Μλος του Συνδσμου Εγκεκριμνων Λογιστν Κπρου.

(2) Πολ καλ γνση της Ελληνικς και της Αγγλικς της Γαλλικς της Γερμανικς γλσσας.

Σημεισεις:

(α) Ενψει Απφασης του Ανωττου Δικαστηρου στην Αναθεωρητικ φεση 60/2011, η κατοχ των

γλωσσν στο απαιτομενο εππεδο θα πρπει να τεκμηρινεται απ τους υποψηφους ετε μσω

αποδεκτν τεκμηρων ετε μσω εξετσεων μχρι την ημερομηνα λξης της υποβολς των αιτσεων.

Κατλογος των «Τεκμηρων Γνσης Γλωσσν» υπρχει αναρτημνος στην ιστοσελδα της Επιτροπς Δημσιας Υπηρεσας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικ με τους υποψηφους -

(i) των οποων η μητρικ γλσσα δεν εναι η Ελληνικ και δεν χουν απολυτριο Ελληνικο Σχολεου Μσης Εκπαδευσης, και

(ii) οι οποοι, δυνμει του ρθρου 2.3 του Συντγματος, επλεξαν να ανκουν στην Ελληνικ

κοιντητα, απαιτεται μνο καλ γνση της Ελληνικς γλσσας, νοουμνου τι θα χουν ριστη γνση της Αγγλικς γλσσας.

(3) Ακεραιτητα χαρακτρα, οργανωτικ και διοικητικ ικαντητα, υπευθυντητα, πρωτοβουλα και ευθυκρισα.

Σημ.: Οι διοριζμενοι που εναι και κτοχοι πανεπιστημιακο διπλματος ττλου ιστιμου προσντος, θα τοποθετονται στην αρχικ βαθμδα της κλμακας Α11. Της διας μεταχερισης θα τυγχνουν και υπλληλοι που αποκτον πανεπιστημιακ δπλωμα ττλο ιστιμο προσν μετ το διορισμ τους, η τοποθτησ τους μως στην αρχικ βαθμδα της κλμακας Α11, θα γνεται απ την ημερομηνα απκτησης του προσντος.

(Υποσημ.: Ο ρος "πανεπιστημιακ δπλωμα ττλος" καλπτει και μεταπτυχιακ δπλωμα ττλο).

3. Οι αιτητς πρπει να εναι πολτες της Κυπριακς Δημοκρατας, δεδομνου τι το Υπουργικ Συμβολιο, ασκντας τις εξουσες που παρχονται σ’ αυτ δυνμει του ρθρου 2 των περ Δημσιας Υπηρεσας Νμων του 1990 ως (Αρ. 2) του 2020, καθρισε την πιο πνω θση ως θση που συνεπγεται μεση μμεση συμμετοχ στην σκηση δημσιας εξουσας και στη διαφλαξη των γενικν συμφερντων του κρτους.

4. Σμφωνα με το ρθρο 31(β) των περ Δημσιας Υπηρεσας Νμων του 1990 ως (Αρ. 2) του 2020 "Καννας δε διορζεται στη δημσια υπηρεσα, εκτς αν συμπλρωσε την ηλικα των δεκαεπτ χρνων και, νοουμνου τι πρκειται για πολτη της Δημοκρατας, χει εκπληρσει τις στρατιωτικς του υποχρεσεις χει απαλλαγε νομμως απ αυτς".

5. Αιτητς οι οποοι καλπτονται απ τις πρνοιες των περ Πρσληψης Ατμων με Αναπηρες στον Ευρτερο Δημσιο Τομα (Ειδικς Διατξεις) Νμων του 2009 και 2018, καλονται πως, το δηλσουν στην ηλεκτρονικ ατηση.

6. Επισημανεται τι αιτσεις υποβλλονται μνο ηλεκτρονικ, πως αναφρεται στην παργραφο (1) πιο πνω, χι αργτερα απ την Παρασκευ, 18 Δεκεμβρου 2020 και ρα 14:00.

Για να προχωρσει με τη συμπλρωση της ηλεκτρονικς ατησης, ο αιτητς θα πρπει να εναι εγγεγραμμνος χρστης στην Αριδνη. Η ταυτοποηση των αιτητν σε Κντρο Εξυπηρτησης του Πολτη λλο εξουσιοδοτημνο κντρο δεν εναι απαρατητη.

Ο αιτητς επιλγει τη θση για την οποα ενδιαφρεται και συμπληρνει τα πεδα της ατησης. Για την επιτυχ υποβολ της ατησης πρπει να συμπληρωθον λα τα υποχρεωτικ πεδα.

Σε μεταγενστερο στδιο εναι δυνατν να ζητηθε απ τον αιτητ να υποβλει αποδεικτικ στοιχεα αναφορικ με τα προσντα /και την περα που χει δηλσει στην ατησ του και, στην περπτωση που χει δηλσει στην ηλεκτρονικ ατησ του αναπηρα, τα πρωττυπα πιστοποιητικ των θεραπντων ιατρν του στα οποα να περιγρφεται το εδος και η κατσταση της αναπηρας του.

τομα που λγω της αναπηρας τους συναντον δυσκολες και δεν μπορον λλως πως να υποβλουν ηλεκτρονικ ατηση μπορον, εν το επιθυμον, να απευθνονται για βοθεια στο τηλφωνο 22602571.

7. Αιτσεις απ μρους δημσιων υπαλλλων θα πρπει να υποβληθον μσα στην προθεσμα που καθορζεται στη δημοσευση, με ενημρωση των οικεων Προσταμνων των Τμημτων στα οποα υπηρετον.

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η Αστυνομα Κπρου, ανακοιννει τι γνονται δεκτς αιτσεις (απ νδρες και γυνακες), για πλρωση κενν θσεων Αστυνομικν και Πυροσβεστν.

Οι υποψφιοι μπορον να υποβλουν ατηση, μνο μσω της Κυβερνητικς Διαδικτυακς Διδου Ασφαλεας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.ariadni.gov.cy στο πεδο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ», αφο προηγουμνως δημιουργσουν σχετικ προφλ. Η καλτερη λειτουργα της Κυβερνητικς Διαδικτυακς Διδου Ασφαλεας «ΑΡΙΑΔΝΗ», επιτυγχνεται με τους φυλλομετρητς Internet Explorer (κδοσης 9 και νετερη), Mozilla FireFox, Google Chrome και ΜS Edge.


Οι αιτσεις θα υποβλλονται απ η ρα 09:00 της Δευτρας 09/11/2020 μχρι και η ρα 14:00 της Δευτρας 01/02/2021. Το δικαωμα υποβολς ατησης ανρχεται στα €45 και θα καταβλλεται μσω του συστματος αποδοχς πληρωμν της JCC.

Περισστερες πληροφορες παρχονται στην κδοση της Επσημης Εφημερδας της Δημοκρατας, ημερομηνας 06/11/2020, στις ηλεκτρονικς διευθνσεις της Αστυνομας www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews  στο Γραφεο Προσλψεων της Αστυνομας, στα τηλφωνα 22808236, 22808247 και 22808483. Για θματα τεχνικς υποστριξης σχετικ με τη δημιουργα του προφλ με την υποβολ της ατησης, οι υποψφιοι μπορον να αποτενονται στο Τμμα Υπηρεσιν Πληροφορικς, στο τηλ.22601395 και στο ηλεκτρονικ ταχυδρομεο ariadnisupport@dits.mof.gov.cy.

  : 0 () (€0.00)